Câu hỏi 92 . Ép buộc giao kết hợp đồng bảo hiểm trái luật?

Câu h?i 92 . Ép bu?c giao k?t h?p ??ng b?o hi?m trái lu?t?

         Trả lời:

 

Điều 11 Nghị định 118 quy định:

 

“1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi ép buộc mua bảo hiểm, sử dụng dịch vụ môi giới bảo hiểm, môi giới tái bảo hiểm dưới mọi hình thức.

 

2. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra được quy định tại khoản 1 Điều này;

 

b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; thu hẹp nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.”

Comments are closed.