Câu hỏi 91. Vi phạm các quy định về đầu tư Vốn ?

Câu hỏi 91. Vi phạm các quy định về đầu tư Vốn ?

Trả lời:

 

Kinh doanh bảo hiểm là ngành kinh doanh có điều kiện, vì vậy cơ quan Nhà nước sẽ có những quy định chặt chẽ để đảm bảo sự an toàn trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm trong đó có quy định chặt chẽ về Vốn  và đầu tư Vốn  của doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Điều 21 Nghị định 118 quy định xử phạt đối với những hành vi vi phạm các quy định về đầu tư Vốn  như sau:

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đầu tư ngoài các lĩnh vực được phép đầu tư theo quy định của pháp Luật ;

b) Đầu tư quá tỷ lệ được phép vào mỗi danh mục đầu tư;

c) Sử dụng nguồn Vốn  dự phòng nghiệp vụ để đầu tư ra nước ngoài;

d) Sử dụng các nguồn Vốn  đầu tư trái với quy định của pháp Luật  

2. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại hoạt động đầu tư theo đúng qui định của pháp Luật ;

b) Thu hồi số tiền đầu tư trái với các quy định của pháp Luật  đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; thu hẹp nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.”

Comments are closed.