Câu hỏi 90. Thế nào là vi phạm quy định về dữ trữ bắt buộc, trích lập, quản lý và sử dụng dự phòng nghiệp vụ và mức xử phạt cụ thể của những vi phạm này?

Câu h?i 90. Th? nào là vi ph?m quy ??nh v? d? tr? b?t bu?c, trích l?p, qu?n lý và s? d?ng d? phòng nghi?p v? và m?c x? ph?t c? th? c?a nh?ng vi ph?m này?

Trả lời:

 

Điều 20 Nghị định118 quy định về những hành vi và mức phạt cụ thể đối với những vi phạm quy định về dự trữ bắt buộc, trích lập quản lý và sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ như sau:

“1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không đăng ký phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ với Bộ Tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không trích lập hoặc trích lập không đủ dự phòng nghiệp vụ theo quy định;

b) Không tuân thủ phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ đã đăng ký với Bộ Tài chính;

c) Không trích lập hoặc trích lập không đủ dự trữ bắt buộc theo quy định;

d) Sử dụng quỹ dự trữ bắt buộc, dự phòng nghiệp vụ không đúng quy định.

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trích lập đầy đủ dự phòng nghiệp vụ, dữ trữ bắt buộc theo quy định của pháp Luật  đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi số tiền dự phòng nghiệp vụ, dự trữ bắt buộc sử dụng không đúng theo quy định pháp Luật  đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d, khoản 2 Điều này;

 

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; thu hẹp nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Comments are closed.