Câu hỏi 89. Vi phạm quy định về Vốn và ký quỹ?

Câu hỏi 89. Vi phạm quy định về Vốn  và ký quỹ?

Trả lời:

 

Điều 18 Nghị định118 quy định về xử phạt các hành vi vi phạm về Vốn  và ký quỹ như sau:

“1. Phạt cảnh cáo đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không đảm bảo tiến độ góp Vốn  theo quy định tại điều lệ;

b) Không nộp đủ hoặc không nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không duy trì mức Vốn  điều lệ đã đóng tối thiểu bằng mức Vốn  pháp định;

b) Sử dụng tiền ký quỹ trái với quy định của pháp Luật .

3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung Vốn  điều lệ tối thiểu bằng mức Vốn  pháp định đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc bổ sung tiền ký quĩ hoặc nộp tiền ký quĩ theo qui định của pháp Luật ;

c) Buộc thu hồi số tiền ký quỹ sử dụng trái quy định đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

d) Đình chỉ hoạt động có thời hạn; thu hẹp nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Comments are closed.