Câu hỏi 86. Những vi phạm về bí mật hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định như thế nào?

Câu hỏi 86. Những vi phạm về bí mật hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 16 Nghị định118 quy định:

“Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với doanh nghiệp bảo hiểm, cán bộ, nhân viên hay đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi tiết lộ bí mật, thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.”

Comments are closed.