Câu hỏi 84. Tham gia bảo hiểm tại nước ngoài trái phép?

Câu hỏi 84. Tham gia bảo hiểm tại nước ngoài trái phép?

Trả lời:

 

Điều 14 Nghị định118 quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức có một trong những hành vi sau đây:

 

1. Mua bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không có trụ sở ở Việt Nam hoặc của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam trái với các quy định của pháp Luật ;

2. Ép buộc cá nhân, tổ chức khác tham gia bảo hiểm tại nước ngoài trái với các quy định của pháp Luật .

Comments are closed.