Câu hỏi 73. Việc phân cấp quản lý Nhà nước về quản lý hoạt động KDBH giữa Chính phủ, các bộ và tỉnh như thế nào?

Câu hỏi 73. Việc phân cấp quản lý Nhà nước về quản lý hoạt động KDBH giữa Chính phủ, các bộ và tỉnh như thế nào?

Trả lời:

 

Các cơ quan quản lý Nhà nước được phân cấp rõ ràng trong việc thực hiện chế độ quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Điều 121 Luật KDBH quy định:

 

“1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm;

 

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm;

 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp Luật ;

 

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm tại địa phương theo quy định của pháp Luật .”

Comments are closed.