Câu hỏi 70. Nguyên tắc hoạt động môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm?

Câu hỏi 70. Nguyên tắc hoạt động môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm?

Trả lời:

 

Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm cần phải hiểu được từng sản phẩm bảo hiểm của từng DNBH và hiểu được khả năng nhận bảo hiểm; khả năng tài chính của DNBH cũng như uy tín của họ để hướng dẫn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm bảo hiểm nào, doanh nghiệp bảo hiểm nào để tham gia bảo hiểm.

 

Tại Mục VI điểm 1 TT 98 quy định chi tiết:

 

“Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm chỉ được tư vấn, giới thiệu cho bên mua bảo hiểm các quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính ban hành, phê chuẩn hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã đăng ký với Bộ Tài chính.”

 

Comments are closed.