Câu hỏi 7. Các DNBH được hoạt động theo các nội dung lĩnh vực gì để …

Câu hỏi 7. Các DNBH được hoạt động theo các nội dung lĩnh vực gì để hỗ trợ cho kinh doanh bảo hiểm đồng thời mang lại nhiều tiện ích, lợi ích cho khách hàng?

Trả lời:

Các DNBH ngoài việc hoạt động kinh doanh bảo hiểm còn có các hoạt động khác liên quan hỗ trợ đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Điều 60 Luật Kinh doanh Bảo hiểm quy định:

“1. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm:

 

a) Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm;

 

b) Đề phòng, hạn chế rủi ro, tổn thất;   

 

c) Giám định tổn thất;

 

d) Đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn;

 

đ) Quản lý quỹ và đầu tư vốn;

 

e) Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

 

2. Doanh nghiệp bảo hiểm không được phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người bổ trợ cho bảo hiểm nhân thọ.”

 

Ngoài kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, những nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tốt hơn, giải quyết bồi thường kịp thời đầy đủ cũng như đầu tư vốn nhàn rỗi từ quỹ bảo hiểm góp phần sinh lời trả thêm bảo tức cho khách hàng.  

Comments are closed.