Câu hỏi 51. Trong khi thực hiện hợp đồng bảo hiểm, khách hàng mua bảo hiểm có quyền sửa đổi hợp đồng hay không?

Câu h?i 51. Trong khi th?c hi?n h?p ??ng b?o hi?m, khách hàng mua b?o hi?m có quy?n s?a ??i h?p ??ng hay không?

Trả lời:

 Việc sửa đổi bổ sung HĐBH trong quá trình thực hiện HĐBH là quyền của các bên nhưng những vấn đề được bổ sung phải được một bên đưa ra và bên kia chấp thuận. Điều 25 Luật KDBH chỉ rõ:

1. Bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thoả thuận sửa đổi, bổ sung phí bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 2. Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản. 

Comments are closed.