Câu hỏi 50. Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt khi nào?

Câu hỏi 50. Hợp đồng bảo hiểm bị chấm dứt khi nào?

Trả lời:

Trong thời gian thực hiện HĐBH, HĐBH đương nhiên bị chấm dứt khi xảy ra những sự kiện được Luật  KDBH quy định. Điều 23 Luật KDBH quy định:

“Ngoài các trường hợp chấm dứt hợp đồng theo quy định của Bộ Luật  dân sự, hợp đồng bảo hiểm còn chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm;

 

2. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác;

3. Bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.”

Comments are closed.