Câu hỏi 433: Việc giải quyết bồi thường của DNBH được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 433: Việc giải quyết bồi thường của DNBH được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

– Nếu người được bảo hiểm đã liên hệ với điểm thường trực của công ty cứu trợ khẩn cấp và công ty cứu trợ khẩn cấp đã chấp thuận giải quyết trực tiếp, họ sẽ thay mặt DNBH và bằng tài khoản của người bảo hiểm thanh toán cho người được bảo hiểm những chi phí dịch vụ hỗ trợ y tế.

– Nếu người được bảo hiểm không liên hệ với điểm thường trực của công ty cứu trợ khẩn cấp, thì phải nêu rõ lý do cho DNBH biết. Sau khi kiểm tra thực tế và xác định thuộc trách nhiệm bồi thường, DNBH sẽ hoàn trả những chi phí theo đúng quyền lợi bảo hiểm.

Tiền bồi thường sẽ được thanh toán bằng Đô la Mỹ.

Sau khi nhận tiền bồi thường, bên được bảo hiểm phải chuyển quyền khiếu nại đối với người thứ ba (nếu có) cho DNBH trong phạm vi số tiền bồi thường đó nhận và tạo mọi điều kiện để DNBH thực hiện quyền khiếu nại này

Trường hợp người được bảo hiểm nhận được bồi thường từ người thứ ba hoặc từ bất kỳ nơi nào khác cho những chi phí mà người được bảo hiểm phải gánh chịu, DNBH có quyền trừ số tiền bồi thường này vào phần quyền lợi bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm.

Thời hạn người giữ đơn bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm khiếu nại về việc trả tiền bồi thường là 06 tháng kể từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp nhận được giấy thông báo kết quả giải quyết của DNBH. Quá thời hạn trên, mọi khiếu nại đều không còn giá trị.

Mọi tranh chấp có liên quan đến HĐBH này, nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng, sẽ được đưa ra tòa án tại Việt Nam để giải quyết.

Comments are closed.