Câu hỏi 430: Những trách nhiệm của bên được bảo hiểm là gì?

Câu hỏi 430: Những trách nhiệm của bên được bảo hiểm là gì?

         Trả lời:

Ngoài trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận của HĐBH, khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra, người được bảo hiểm hoặc đại diện người được bảo hiểm cần phải:

– Trường hợp nằm viện, di chuyển y tế cấp cứu, hồi hương y tế cấp cứu và hồi hương thi hài.

Người được bảo hiểm phải liên hệ với điểm thường trực của công ty cứu trợ khẩn cấp (do DNBH chỉ định, đã được in trên thẻ bảo hiểm) để thông báo các chủ tiết về đơn bảo hiểm của mình trước khi phải nằm viện, di chuyển y tế cấp cứu, hồi hương thi hài. Điểm thường trực này sẽ thông báo cho người được bảo hiểm biết liệu nơi cung cấp các dịch vụ trên có chấp nhận và có thể thu xếp giải quyết được hay không. Đây là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm của DNBH trong đơn bảo hiểm này, trừ khi người được bảo hiểm ở nơi xa xôi hẻo lánh không thể liên hệ trước với điểm thường trực được và nếu trì hoãn có thể sẽ dẫn đến kết quả người được bảo hiểm bị thiệt mạng hay bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ sau này. Trong trường hợp đó, người được bảo hiểm sẽ trực tiếp trả toàn bộ những chi phí phát sinh, và khi trở về Việt Nam sẽ yêu cầu DNBH hoàn trả sau;

– Khi DNBH yêu cầu, người giữ đơn bảo hiểm và người được bảo hiểm phải cung cấp cho DNBH mọi thông tin cần thiết để xác định sự cố xảy ra đối với người được bảo hiểm cũng như phạm vi trách nhiệm bồi thường của người bảo hiểm. Trong trư  ờng hợp đặc biệt, theo yêu cầu của DNBH, người được bảo hiểm còn phải nộp bằng chứng về ngày bắt đầu thật sự của chuyến đi;

– Khi DNBH yêu cầu, người giữ đơn bảo hiểm và người được bảo hiểm sẽ uỷ quyền cho DNBH thu thập các thông tin được coi là cần thiết từ người thứ ba (bác sỹ, nha sỹ, các cơ sở   y tế,…) và giải phóng họ khỏi trách nhiệm phải giữ kín các thông tin;

– Khi DNBH yêu cầu, người được bảo hiểm sẽ bắt buộc phải để bác sỹ do người bảo hiểm chỉ định tiến hành kiểm tra sức khoẻ;

– DNBH sẽ không có trách nhiệm giải quyết bồi thường nếu những điều kiện nói trên bị vi phạm.

Comments are closed.