Câu hỏi 427: HĐBH người Việt Nam du lịch nước ngoài ngắn hạn được ký kết như thế nào?

Câu hỏi 427: HĐBH người Việt Nam du lịch nước ngoài ngắn hạn được ký kết như thế nào?

Trả lời:

HĐBH phải được ký kết trước thời gian đi du lịch. Trường hợp ký kết sau khi chuyến đi đã bắt đầu coi như không có hiệu lực.

Người tham gia bảo hiểm phải là người định cư ở Việt Nam.

Người bảo hiểm chỉ cấp đơn bảo hiểm sau khi phí bảo hiểm được người tham gia bảo hiểm nộp đầy đủ.

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu kể từ ngày được quy định trong đơn bảo hiểm, song không được trước thời điểm ký kết HĐBH, thời điểm nộp phí bảo hiểm và cũng không trước thời điểm du lịch. Các sự cố xảy ra trước khi bảo hiểm có hiệu lực sẽ không được giải quyết bồi thường.

Thời hạn bảo hiểm tối đa là 90 ngày liên tục đối với mọi chuyến đi.

Hiệu lực bảo hiểm sẽ chấm dứt khi hết hạn HĐBH hoặc khi kết thúc quá trình du lịch, hay khi người được bảo hiểm đã được hồi hương. Quá trình du lịch được xem như kết thúc khi người được bảo hiểm đi qua biên giới trở về Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi hết hạn HĐBH, nếu tình trạng ốm đau, thương tật trong quá trình người được bảo hiểm du lịch ở nước ngoài vẫn cần phải điều trị tiếp tục thì DNBH sẽ có trách nhiệm bồi thường thêm theo các điều khoản của đơn bảo hiểm này song tối đa không quá 4 tuần.

Trường hợp một trong hai bên đề nghị huỷ bỏ HĐBH, phải thông báo cho bên kia biết trước 24 giờ. Khi đó người được bảo hiểm sẽ được hoàn trả một phần phí bảo hiểm tỷ lệ với thời gian còn lại của đơn bảo hiểm với điều kiện là trước đó chưa có khiếu nại nào được bồi thường theo đơn bảo hiểm này. Tuy nhiên, trường hợp người được bảo hiểm chủ động yêu cầu huỷ bỏ đơn bảo hiểm, DNBH chỉ hoàn lại cho người được bảo hiểm 80% phần phí bảo hiểm tỷ lệ với thời gian còn lại của đơn bảo hiểm.  

Comments are closed.