Câu hỏi 416: Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam được xác định như thế nào?

Câu hỏi 416: Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam được xác định như thế nào?

Trả lời:

 

Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm được xác định theo thỏa thuận giữa người tham gia bảo hiểm và DNBH.

 

Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của DNBH đối với người được bảo hiểm về người và hành lý.

 

Phí bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm hoặc đại diện người tham gia bảo hiểm nộp cho DNBH khi nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm. Phí bảo hiểm nộp bằng loại tiền nào, số tiền bảo hiểm được trả bằng loại tiền đó.

Comments are closed.