Câu hỏi 411: Số tiền DNBH chi trả được xác định như thế nào?

Câu hỏi 411: Số tiền DNBH chi trả được xác định như thế nào?

         Trả lời:

 

– Trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

 

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả tiền bảo hiểm theo quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

 

– Trường hợp trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người được bảo hiểm bị chết hoặc vết thương trầm trọng hơn do hậu quả của tai nạn đó, DNBH sẽ trả phần chênh lệch còn lại giữa số tiền bảo hiểm phải trả cho từng trường hợp này với số tiền đã trả trước đó.

 

– Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo sự chỉ dẫn của cơ quan y tế, DNBH chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự của người có sức khoẻ bình thường điều trị một cách hợp lý.

 

– Trường hợp người được bảo hiểm bị chết do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm, người bảo hiểm trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Comments are closed.