Câu hỏi 408: Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm đối với bảo hiểm khách du lịch trong nước được xác định như thế nào?

Câu hỏi 408: Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm đối với bảo hiểm khách du lịch trong nước được xác định như thế nào?

            Trả lời:

 

Số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm được xác định dựa trên sự thỏa thuận giữa người tham gia bảo hiểm và người bảo hiểm theo biểu phí và số tiền bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành.

 

Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn.

 

Phí bảo hiểm do người tham gia bảo hiểm hoặc đại diện người tham gia bảo hiểm nộp cho người bảo hiểm khi ký HĐBH.  

Comments are closed.