Câu hỏi 404: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

Câu hỏi 404: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

         Trả lời:

– Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, người bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc HĐBH.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người bảo hiểm trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật (Phụ lục 3) do Bộ Tài chính ban hành.

– Trường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, người bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó; hoặc trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, mức độ thương tật trầm trọng hơn, DNBH sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền tương ứng theo tỷ lệ thương tật mới so với số tiền đã trả trước đó cho tai nạn.

– Trường hợp người được bảo hiểm phải phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả tiền theo quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật.

– Trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện do ốm đau, bệnh tật, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả tiền trợ cấp nằm viện mỗi ngày 0,3% số tiền bảo hiểm, không quá 60 ngày trong 01 năm bảo hiểm.

Comments are closed.