Câu hỏi 403: Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên được bảo hiểm phải gửi hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Câu h?i 403: N?u x?y ra s? ki?n b?o hi?m, bên ???c b?o hi?m ph?i g?i h? s? khi?u n?i ?òi tr? ti?n b?o hi?m nh? th? nào?

Trả lời:

Người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng bảo hiểm phải gửi cho DNBH hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm:

1 – Giấy đề nghị yêu cầu trả tiền bảo hiểm có xác nhận của nhà trường, chính quyền địa phương hoặc công an nơi người được bảo hiểm bị tai nạn (trường hợp bị tai nạn).   2 – Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bản sao (trích) danh sách người được bảohiểm.

3 – Các chứng từ y tế: Giấy ra viện, phiếu điều trị (trường hợp điều trị nội trú), phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật), đơn thuốc,…

4 – Giấy chứng tử và giấy xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp người được bảo hiểm tử vong).

Comments are closed.