Câu hỏi 402: HĐBH toàn diện học sinh được ký kết như thế nào?

Câu hỏi 402:   HĐBH toàn diện học sinh được ký kết như thế nào?

           Trả lời:

Bảo hiểm kết hợp con người có thể được ký kết cho từng cá nhân, song thường được ký kết theo hình thức bảo hiểm nhóm (bảo hiểm tập thể).

Khi có yêu cầu bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm có thể trực tiếp hoặc thông qua nhà trường đóng phí bảo hiểm cho người bảo hiểm. Người bảo hiểm nhận bảo hiểm trên cơ sở danh sách học sinh đã đóng phí bảo hiểm; đồng thời có thể cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng học sinh.

Hiệu lực bảo hiểm của các điều kiện bảo hiểm trong hợp đồng sẽ kết thúc cùng một thời điểm khi hết hạn theo thời gian đã quy định, nhưng thời điểm bắt đầu hiệu lực là khác nhau.

– Đối với điều kiện bảo hiểm A: Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Tuy nhiên, đối với những HĐBH tái tục liên tục, điều kiện bảo hiểm này có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho kỳ tiếp theo.

– Đối với điều kiện bảo hiểm B: Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu ngay sau khi bắt đầu bảo hiểm.

– Đối với điều kiện bảo hiểm C: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ là 30 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm. Các HĐBH tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho thời gian tiếp theo.

– Đối với điều kiện bảo hiểm D: Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu bảo hiểm đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật. Đối với trường hợp tai nạn hoặc hợp đồng tái tục liên tục, điều kiện bảo hiểm này có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm.

Comments are closed.