Câu hỏi 401: Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định như thế nào?

Câu h?i 401: S? ti?n b?o hi?m và th?i h?n b?o hi?m ???c xác ??nh nh? th? nào?

Trả lời:

Số tiền bảo hiểm của hợp đồng được xác định theo thỏa thuận giữa DNBH và bên mua bảo hiểm trong phạm vi số tiền mà DNBH đã giới hạn cho từng điều kiện bảo hiểm.

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thời hạn bảo hiểm thông thường là 01 năm bắt đầu từ khi người tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng và có thỏa thuận về việc đóng phí bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp một trong hai bên đề nghị hủy bỏ HĐBH phải thông báo cho bên kia biết trước 30 ngày kể từ ngày định hủy bỏ. Nếu hợp đồng được hai bên thỏa thuận hủy bỏ, người bảo hiểm sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại với điều kiện đến thời điểm đó chưa có lần nào được DNBH chấp nhận trả tiền bảo hiểm.  

Comments are closed.