Câu hỏi 399: Bảo hiểm toàn diện học sinh có phạm vi bảo hiểm như thế nào?

Câu h?i 399: B?o hi?m toàn di?n h?c sinh có ph?m vi b?o hi?m nh? th? nào?

         Trả lời

Bảo hiểm toàn diện học sinh chỉ đảm bảo những rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam. Phạm vi bảo hiểm nghiệp vụ này được chia thành 4 điều kiện bảo hiểm là A, B, C và D. Người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia hai hay nhiều điều kiện bảo hiểm đó.   

 

– Điều kiện bảo hiểm A: Bảo hiểm trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật.

– Điều kiện bảo hiểm B: Bảo hiểm trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.

– Điều kiện bảo hiểm C: Bảo hiểm cho trường hợp phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật.        

 

– Điều kiện bảo hiểm D: Nằm viện do ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn.

Comments are closed.