Câu hỏi 398: Những học sinh nào là người được bảo hiểm của bảo hiểm toàn diện học sinh?

Câu h?i 398: Nh?ng h?c sinh nào là ng??i ???c b?o hi?m c?a b?o hi?m toàn di?n h?c sinh?

Trả lời:

Người được bảo hiểm của nghiệp vụ này bao gồm học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học sinh học nghề. Những đối tượng sau không thuộc người được bảo hiểm:

– Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong;

– Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
 

– Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Comments are closed.