Câu hỏi 397: Việc giải quyết các tranh chấp có liên quan đến HĐBH này được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 397: Việc giải quyết các tranh chấp có liên quan đến HĐBH này được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Thời hạn bên được bảo hiểm khiếu nại người bảo hiểm về việc trả tiền bảo hiểm là 6 tháng, kể từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp nhận được thông báo trả tiền của người bảo hiểm.

Mọi tranh chấp liên quan đến HĐBH nếu các bên không thỏa thuận được bằng thương lượng thì một trong hai bên được quyền đưa ra giải quyết tại cơ quan pháp luật nhà nước.

Comments are closed.