Câu hỏi 396: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

Câu hỏi 396: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

         Trả lời:

– Trường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm;

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người bảo hiểm trả những chi phí cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp tổng số tiền người bảo hiểm chi trả không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp vết thương đó được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật (Phụ lục 3);

– Trường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, người bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó; hoặc trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, mức độ thương tật trầm trọng hơn, người bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền tương ứng theo tỷ lệ thương tật mới so với số tiền đã trả trước đó cho tai nạn.

Comments are closed.