Câu hỏi 395: Những trách nhiệm chủ yếu của bên được bảo hiểm là gì?

       Câu hỏi 395: Những trách nhiệm chủ yếu của bên được bảo hiểm là gì?

  Trả lời:

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận của HĐBH.

Khi xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm hoặc thân nhân của mình hoặc người thụ hưởng phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa nạn nhân.

Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm trong thời hạn hiệu lực của HĐBH, bên được bảo hiểm phải gửi hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm cho DNBH.

Người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho DNBH hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm trong vòng một tháng kể từ ngày người được bảo hiểm điều trị khỏi hoặc bị tử vong.

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm gồm những tài liệu, chứng từ tương tự trong bảo hiểm kết hợp con người.

Comments are closed.