Câu hỏi 394: HĐBH tai nạn học sinh có thể được ký kết như thế nào?

Câu hỏi 394:  HĐBH tai nạn học sinh có thể được ký kết như thế nào?

         Trả lời:

Bảo hiểm tai nạn học sinh có thể được ký kết cho từng học sinh, song thường được ký kết theo hình thức bảo hiểm nhóm (bảo hiểm tập thể).

Nhà trường có thể ký kết HĐBH nhóm cho nhiều học sinh (người được bảo hiểm) kèm theo danh sách các học sinh được bảo hiểm đó.

Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu từ khi người tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng và có thỏa thuận về việc đóng phí bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm (thông thường vào đầu năm học). Hiệu lực bảo hiểm kết thúc khi hết hạn theo thời gian đã quy định tại hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, hoặc khi người được bảo hiểm bị chết.  

Comments are closed.