Câu hỏi 393: Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định như thế nào?

         Trả lời:

Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm được chia làm nhiều mức (chẵn tới hàng triệu đồng), thông thường từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng, để bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn. Số tiền bảo hiểm là giới hạn trách nhiệm tối đa của DNBH đối với người được bảo hiểm trong một vụ tai nạn.

Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1năm. Trường hợp người được bảo hiểm chuyển trường hoặc chuyển chỗ ở, bảo hiểm vẫn có hiệu lực.

Comments are closed.