Câu hỏi 391: Người được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh?

Câu hỏi 391: Người được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh?

         Trả lời:

Người được bảo hiểm của nghiệp vụ này bao gồm những học sinh đang theo học các trường: nhà trẻ – mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học sinh học nghề.

Người được bảo hiểm ở nghiệp vụ bảo hiểm này vẫn được bảo hiểm và hưởng quyền lợi của các loại bảo hiểm khác.

Phạm vi bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm này bao gồm những tai nạn gây tử vong hoặc thương tật về thân thể của người được bảo hiểm. Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn xảy ra do người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Comments are closed.