Câu hỏi 390: Việc giải quyết các tranh chấp có liên quan đến HĐBH này được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 390: Việc giải quyết các tranh chấp có liên quan đến HĐBH này được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Thời hạn khiếu nại người bảo hiểm về việc trả tiền bảo hiểm là 6 tháng, kể từ ngày người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp nhận tiền bảo hiểm hoặc nhận được giấy thông báo kết quả giải quyết của người bảo hiểm. Quá thời hạn trên mọi khiếu nại đều không có giá trị.

Mọi tranh chấp phát sinh từ HĐBH, nếu các bên không giải quyết được bằng thương lượng, một trong hai bên có quyền đưa ra giải quyết tại tòa án theo pháp luật hiện hành.

Comments are closed.