Câu hỏi 389: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

Câu hỏi 389: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

         Trả lời:

– Trường hợp người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc HĐBH.

– Trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bộ Tài chính ban hành.

– Trường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó; người bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó.

– Trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả tiền trợ cấp cho người được bảo hiểm trong thời gian điều trị như sau:

+ 10 ngày đầu:            Trả 0,3% số tiền bảo hiểm/ ngày

+ 20 ngày tiếp theo:   Trả 0,2% số tiền bảo hiểm/ ngày

+ 30 ngày tiếp theo:   Trả 0,15% số tiền bảo hiểm/ ngày

Số ngày trả trợ cấp nằm viện trong năm được tính liên tục không phụ thuộc vào số lần nằm viện và tối đa không quá 60 ngày/ một năm bảo hiểm. Trường hợp tham gia bảo hiểm ngắn hạn (dưới 01 năm) quyền lợi bảo hiểm nói trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tháng tham gia bảo hiểm và 12 tháng.

– Trường hợp người được bảo hiểm phải phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả trợ cấp phẫu thuật theo quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật.

Comments are closed.