Câu hỏi 384: Người được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm kết hợp con người?

Câu hỏi 384: Người được bảo hiểm, phạm vi bảo hiểm kết hợp con người?

         Trả lời:

Người được bảo hiểm theo nghiệp vụ bảo hiểm này bao gồm mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam từ 16 đến 60 tuổi. DNBH không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:

– Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

– Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

– Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Phạm vi bảo hiểm nghiệp vụ này được chia thành 3 điều kiện bảo hiểm là A, B và C. Người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia một hay nhiều điều kiện bảo hiểm đó.

– Điều kiện bảo hiểm A: Bảo hiểm trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật.

– Điều kiện bảo hiểm B: Bảo hiểm trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn.

– Điều kiện bảo hiểm C: Bảo hiểm cho trường hợp ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm viện điều trị nội trú tại bệnh viện hoặc phẫu thuật.

Comments are closed.