Câu hỏi 382: Những trách nhiệm chủ yếu của bên được bảo hiểm là gì?

Câu hỏi 382: Những trách nhiệm chủ yếu của bên được bảo hiểm là gì?

         Trả lời:

Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm đầy đủ và đúng hạn theo thỏa thuận của HĐBH.

Khi xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm hoặc thân nhân của mình phải áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể thực hiện được để cứu chữa.

Nếu người được bảo hiểm bị chết, người thụ hưởng hoặc người thừa kế hợp pháp phải thông báo cho người bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày rủi ro xảy ra.

Khi yêu cầu trả tiền bảo hiểm, người thụ hưởng hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho người bảo hiểm hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm trong vòng 06 tháng kể từ ngày người được bảo hiểm bị tử vong.

Comments are closed.