Câu hỏi 381: HĐBH sinh mạng cá nhân được ký kết như thế nào?

Câu hỏi 381:  HĐBH sinh mạng cá nhân được ký kết như thế nào?

         Trả lời:

Bảo hiểm sinh mạng cá nhân có thể được ký kết cho từng cá nhân, song thường được ký kết theo hình thức bảo hiểm nhóm (bảo hiểm tập thể).

Các tổ chức, đơn vị có yêu cầu tham gia bảo hiểm sinh mạng cá nhân cho tập thể có thể ký kết HĐBH với người bảo hiểm, kèm theo danh sách các cá nhân được bảo hiểm.

Các cá nhân hoặc gia đình có yêu cầu tham gia bảo hiểm, người bảo hiểm cấp giấy chứng nhận cho người được bảo hiểm.

Đối với các HĐBH lần đầu tiên được ký kết hoặc không tái tục liên tục, nếu người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi bắt đầu thời hạn bảo hiểm; nếu người được bảo hiểm tử vong không phải do tai nạn, hiệu lực bảo hiểm bắt đầu sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thời hạn bảo hiểm. Nếu người được bảo hiểm bị chết không phải do tai nạn trong thời gian 30 ngày nói trên, HĐBH sẽ chấm dứt và người bảo hiểm sẽ hoàn lại 80% số phí bảo hiểm đã đóng. Các HĐBH tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho thời gian tiếp theo.

Hiệu lực bảo hiểm kết thúc khi hết hạn theo thời gian đã quy định tại HĐBH hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Comments are closed.