Câu hỏi 380: Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định như thế nào?

Câu hỏi 380: Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm được xác định như thế nào?

Trả lời:

Số tiền bảo hiểm được xác định theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm và là giới hạn trách nhiệm tối đa của DNBH trong trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong.

Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1 năm bắt đầu từ khi người tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng và có thỏa thuận về việc đóng phí bảo hiểm theo quy định trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trường hợp một trong hai bên đề nghị hủy bỏ HĐBH phải thông báo cho bên kia biết trước 30 ngày. Nếu hủy bỏ được chấp nhận, DNBH sẽ hoàn trả 80% phí bảo hiểm cho khoảng thời gian còn lại.

Comments are closed.