Câu hỏi 377: Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên được bảo hiểm khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Câu hỏi 377: Nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm, bên được bảo hiểm khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

 

Hồ sơ khiếu nại phải được cung cấp bằng văn bản cho DNBH hoặc đơn vị giải quyết khiếu nại độc lập do người bảo hiểm chỉ định trong vòng chín mươi (90) ngày, bắt đầu từ ngày điều trị đầu tiên của sự kiện được bảo hiểm bao gồm cả những khiếu nại bồi thường do điều trị thai sản. Nếu không thực hiện đúng thời hạn quy định, khiếu nại sẽ không còn hiệu lực.

 

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm bao gồm những văn bản, hoá đơn, biên lai gốc và có chữ ký của bác sỹ điều trị. Các bản copy không được chấp nhận trong hồ sơ. Việc cung cấp hoá đơn gốc hợp pháp là điều kiện tiên quyết cho việc người bảo hiểm xét bồi thường theo đơn này.

 

Bất kỳ mâu thuẫn ý kiến về y tế nào liên quan đến phương pháp điều trị tai nạn hay ốm đau, bệnh tật sẽ được giải quyết bởi hai (02) chuyên gia y tế do hai bên tranh chấp chỉ định bằng văn bản. Nếu hai chuyên gia trên mâu thuẫn thì sẽ được giải quyết thông qua một (01) trọng tài do hai chuyên gia y tế chỉ định bằng văn bản. Trường hợp hai chuyên gia y tế vẫn không đồng ý với quan điểm hoà giải thì quyết định của trọng tài là kết luận cuối cùng và là sự ràng buộc đối với tranh chấp này.

 

Không có kiện tụng nào liên quan đến bảo hiểm này được đưa ra sau hai năm kể từ ngày bồi thường được giải quyết.

 

Các bên đồng ý rằng luật pháp của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ có hiệu lực và chi phối tất cả những xung đột và mâu thuẫn giữa các bên liên quan đến HĐBH này.  

Comments are closed.