Câu hỏi 376: Trách nhiệm chủ yếu của bên được bảo hiểm là gì?

Câu hỏi 376: Trách nhiệm chủ yếu của bên được bảo hiểm là gì?

         Trả lời:

 

– Khi yêu cầu cứu trợ

 

Trong trường hợp khẩn cấp, người được bảo hiểm hoặc người đại diện phải gọi điện ngay lập tức đến một trong các điểm thường trực của công ty cứu trợ gần nơi xảy ra sự cố nhất.

 

Để công ty cứu trợ có thể quyết định biện pháp trợ giúp, người được bảo hiểm phải cung cấp những thông tin sau đây khi liên hệ:

 

+ Tên người được bảo hiểm, số HĐBH và ngày hết hạn.

 

+ Số điện thoại và địa điểm có thể liên hệ.   + Mô tả vắn tắt tình trạng và bản chất của tình trạng cần được cứu trợ.

 

–   Trường hợp tính mạng bị đe doạ

 

Trường hợp tính mạng của người được bảo hiểm ở trong tình trạng nguy kịch, người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ phải cố gắng thu xếp vận chuyển cấp cứu tới một bệnh viện gần nơi xảy ra tai nạn bằng phương tiện thích hợp nhất, và phải thông báo cho công ty cứu trợ càng sớm càng tốt.

 

– Nhập viện trước khi thông báo cho công ty cứu trợ

 

Trường hợp người được bảo hiểm ốm đau hoặc thương tật thân thể cần thiết phải nằm viện, người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ phải thông báo cho công ty cứu trợ biết trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập viện. Trường hợp không thực hiện thông báo trong thời hạn quy định trên, công ty cứu trợ có quyền yêu cầu người
được bảo hiểm phải chịu một phần chi phí vượt trội không hợp lý phát sinh do việc thông báo chậm trễ đó.

 

–   Trường hợp công ty cứu trợ yêu cầu vận chuyển y tế cấp cứu

 

Nếu người được bảo hiểm yêu cầu vận chuyển y tế cấp cứu hoặc hồi hương, các điều kiện sau đây phải được tuân thủ:

 

i) Để giúp Trung tâm cứu trợ có biện pháp kịp thời, người được bảo hiểm hoặc người đại diện của họ phải thông báo:

 

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại của bệnh viện mà người được bảo hiểm đã được chuyển đến.

 

+ Tên, địa chỉ, điện thoại của bác sỹ điều trị, và nếu cần bác sỹ gia đình.

 

ii) Nhóm chuyên gia y tế của công ty cứu trợ được phép tiếp xúc với người được bảo hiểm để nắm được tình trạng sức khoẻ của họ. Nếu người được bảo hiểm không tuân thủ trách nhiệm trên, người được bảo hiểm sẽ không được nhận bất kỳ một hình thức cứu trợ y tế nào, trừ phi có lý do hợp lý để chứng minh rằng họ không thể thực hiện được nghĩa vụ trên.

 

– Thông báo thay đổi tình trạng bảo hiểm Người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm về:

 

+ Bất kỳ thay đổi nào về   địa chỉ, nghề nghiệp hay công việc đang làm.

 

+ Bất kỳ thương tật, ốm đau, khiếm khuyết/ khuyết tật cơ thể phát sinh.

 

+ Bất kỳ những bảo hiểm tai nạn hay thương tật khác người được bảo hiểm mua. 
           

Nếu người được bảo hiểm không thông báo, trong trường hợp có khiếu nại, DNBH có quyền từ chối giải quyết khiếu nại này hoặc xét điều chỉnh số tiền bồi thường.

 

– Cho phép DNBH kiểm tra

 

DNBH có quyền thông qua các chuyên viên y tế kiểm tra tình hình sức khoẻ của người được bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào khi cần thiết trong  suốt thời gian khiếu nại. Ngoài ra, DNBH có quyền yêu cầu khám nghiệm tử thi trong trường hợp chết nếu việc khám nghiệm này không trái với pháp luật và phong tục tập quán.

Comments are closed.