Câu hỏi 375: Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm trong HĐBH được quy định như thế nào?

Câu hỏi 375: Số tiền bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm trong HĐBH được quy định như thế nào?

Trả lời:

 

Số tiền bảo hiểm được quy định tùy theo từng chương trình trong bảng quyền lợi bảo hiểm do bên được bảo hiểm lựa chọn. Thời hạn bảo hiểm được xác định tùy theo sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và DNBH, có thể là một tuần, một tháng,… hoặc một năm.

 

HĐBH có thể ký kết được ký kết cho từng cá nhân hoặc tập thể (HĐBH nhóm). 
        

Hiệu lực bảo hiểm sẽ bắt đầu từ ngày ghi cụ thể trong phụ lục của đơn hay giấy chứng nhận bảo hiểm. Tất cả các khoản phí sẽ được thanh toán vào hoặc trước ngày có hiệu lực, hoặc vào ngày tái tục hiệu lực hay tại những thời hạn quy định trong bảng phụ lục hợp đồng hay giấy chứng nhận bảo hiểm. Nếu việc thanh toán không được
thực hiện thì HĐBH sẽ bị vô hiệu ngay từ ngày đầu của thời hạn bảo hiểm chưa được thanh toán phí.

 

Trừ trường hợp hợp đồng tái tục, hiệu lực bảo hiểm chấm dứt vào ngày hết hạn đầu tiên hoặc ngày đầu tiên sau ngày sinh nhật thứ 65 của người được bảo hiểm, trừ khi có chấp thuận của DNBH bằng văn bản.

 

DNBH có quyền không tái tục HĐBH và/ hoặc chấm dứt HĐBH tại bất kỳ thời điểm nào miễn là có thông báo trước 30 ngày bằng văn bản và khoản phí hoàn lại sẽ được trả lại cho người được bảo hiểm sau khi đã khấu trừ phí tính theo tỉ lệ trả cho thời hạn đã được bảo hiểm. Trong các trường hợp trên, người được bảo hiểm sẽ phải trả lại cho DNBH giấy chứng nhận bảo hiểm càng sớm càng tốt.

 

Người được bảo hiểm có thể chấm dứt HĐBH vào bất kỳ khi nào bằng một thông báo bằng văn bản trước một tháng và phải hoàn trả giấy chứng nhận bảo hiểm và thẻ bảo hiểm cho DNBH. Khoản hoàn phí còn lại sẽ được thanh toán dựa trên biểu phí bảo hiểm ngắn hạn.

Comments are closed.