Câu hỏi 372: Trong thời hạn bảo hiểm, khi đang được bảo hiểm bởi chương trình có phạm vi hẹp, bên được bảo hiểm có thể thay đổi để tham gia chương trình có phạm vi quyền lợi bảo hiểm rộng hơn không?

Câu hỏi 372: Trong thời hạn bảo hiểm, khi đang được bảo hiểm bởi chương trình có phạm vi hẹp, bên được bảo hiểm có thể thay đổi để tham gia chương trình có phạm vi quyền lợi bảo hiểm rộng hơn không?

Trả lời:

Bên mua bảo hiểm có thể mở rộng phạm vi quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm và việc mở rộng này sẽ có hiệu lực vào ngày DNBH cấp đổi giấy chứng nhận bảo hiểm và/ hoặc chấp nhận bằng một (01) thông báo bằng văn bản hay sửa đổi bổ sung.

Việc mở rộng phạm vi bảo hiểm trong thời gian HĐBH đang có hiệu lực sẽ phụ thuộc vào việc người được bảo hiểm xuất trình bằng chứng đủ điều kiện được chấp thuận   bảo hiểm. Nếu tại thời điểm thay đổi này, người được bảo hiểm bị ốm hay thương tật, phát sinh lần đầu thì tiền bồi thường cho những ốm đau và thương tật đó sẽ bị giới hạn trong phạm vi bảo hiểm trước khi có sự thay đổi và giữ nguyên như vậy trong vòng m ười hai (12) tháng kể từ ngày thay đổi, trừ phi những ốm đau thương tật đó đã được khai báo và được DNBH chấp thuận bằng văn bản.

Comments are closed.