Câu hỏi 370: Những quyền lợi về chi phí y tế bên được bảo hiểm sẽ được hưởng như thế nào?

Câu hỏi 370: Những quyền lợi về chi phí y tế bên được bảo hiểm sẽ được hưởng như thế nào?

Trả lời

Tương ứng với mỗi loại chi phí, người bảo hiểm đưa ra 5 chương trình đảm bảo là A, B, C, D và E với mức độ được hưởng các quyền lợi bảo hiểm là khác nhau.

I – Quyền lợi chi phí y tế:

Các chi phí y tế người bảo hiểm trả được xác định trên cơ sở chi phí thực tế, thông lệ, cần thiết và hợp lý tại nước sở tại hoặc khu vực cung cấp dịch vụ điều trị; đồng thời không vượt quá giới hạn được quy định trong bảng dưới đây (Toàn bộ các quyền lợi được tính bằng đô la Mỹ và cho một người):  quyen_loi_chi_phi_y_te.jpg                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người được bảo hiểm nếu theo chỉ định của bác sỹ lựa chọn phương thức điều trị ngoài Tây y thì sẽ chỉ được hưởng 50% số tiền của các quyền lợi bảo hiểm ghi trong bảng trên.

Comments are closed.