Câu hỏi 37. Ngoài Luật KDBH, hợp đồng bảo hiểm còn bị chi phối bởi nguồn Luật nào để khách hàng có thể tham chiếu khi xảy ra tranh chấp cần đưa ra xét xử?

Câu hỏi 37. Ngoài Luật  KDBH, hợp đồng bảo hiểm còn bị chi phối bởi nguồn Luật  nào để khách hàng có thể tham chiếu khi xảy ra tranh chấp cần đưa ra xét xử?

Trả lời:

 Tất cả các hợp đồng bảo hiểm phải chứa đựng đầy đủ các nội dung cơ bản tối thiểu được quy định tại Điều 12 khoản 3,4 Luật KDBH quy định:

 

“..3. Hợp đồng bảo hiểm hàng hải được áp dụng theo quy định của Bộ Luật  hàng hải; đối với những vấn đề mà Luật  hàng hải không quy định thì áp dụng theo quy định của Luật  này.

4. Những vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm không quy định trong Chương này được áp dụng theo quy định của Bộ Luật  dân sự và các quy định khác của pháp Luật  có liên quan.”

Như vậy, Nhà nước vẫn bảo vệ nội dung cơ bản mà 2 bên đã giao kết trong hợp đồng nếu giao kết phù hợp với Luật  pháp hiện hành. Nếu trong hợp đồng những nội dung nào không được đề cập đến thì áp dụng Luật  kinh doanh bảo hiểm, Luật  hàng hải và Luật  dân sự.

Comments are closed.