Câu hỏi 369: Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm chi phí y tế và cấp cứu?

Câu hỏi 369: Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm chi phí y tế và cấp cứu?

Trả lời:

 

Theo bảo hiểm chi phí y tế và cấp cứu, người bảo hiểm nhận bảo hiểm cho những người có độ tuổi tối đa là 64 và 65 tuổi đối với trường hợp tái tục.

 

Trẻ em mới sinh đủ điều kiện để được bảo hiểm khi được m ười lăm (15) ngày tuổi kể từ ngày sinh hay kể từ ngày xuất viện, ngày nào xảy ra sau sẽ được chọn, nhưng với điều kiện người tham gia bảo hiểm phải nộp Giấy yêu cầu bảo hiểm cho đứa trẻ đó và phải có giấy chứng nhận đứa trẻ ở trong tình trạng sức khoẻ đủ để
DNBH chấp thuận bảo hiểm và phải có xác nhận chấp thuận của người bảo hiểm.

 

Bảo hiểm chi phí y tế và cấp cứu đảm bảo các chi phí y tế và chi phí vận chuyển y tế cấp cứu trong trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể và/hoặc ốm đau bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm.

Comments are closed.