Câu hỏi 366: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

Câu hỏi 366: Số tiền người bảo hiểm trả được xác định như thế nào?

         Trả lời

 

– Trường hợp người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, người bảo hiểm trả tiền trợ cấp hoặc thanh toán chi phí nằm viện:

 

+ Nếu tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm phổ cập:

 

10 ngày đầu:            Trả 0,3% số tiền bảo hiểm/ ngày

 

20 ngày tiếp theo:   Trả 0,2% số tiền bảo hiểm/ ngày

30 ngày tiếp theo:   Trả 0,15% số tiền bảo hiểm/ ngày

 

+ Nếu tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đặc biệt: DNBH sẽ thanh toán các chi phí điều trị, tiền phòng, tiền ăn, xét nghiệm, X-quang, thuốc điều trị, truyền máu, ô xy, huyết thanh, quần áo bệnh viện và trợ cấp giảm thu nhập, nhưng tối đa mỗi ngày không vượt quá tỷ lệ quy định ở trên.

 

Trường hợp tham gia bảo hiểm dưới 12 tháng, số ngày tối đa được xét trả tiền trợ cấp hoặc thanh toán các chi phí theo thời gian nằm viện sẽ được tính bằng số ngày tối đa của thời hạn bảo hiểm 12 tháng nhân với tỷ lệ giữa số tháng tham gia bảo hiểm và 12 tháng.

 

Ví dụ, nếu ông X tham gia bảo hiểm với thời hạn là 6 tháng, số ngày tối đa được xét trợ cấp cho ông X sẽ là:   60   x   6/12 = 30 ngày

 

– Trường hợp người được bảo hiểm phải phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, người bảo hiểm trả trợ cấp phẫu thuật hoặc thanh toán chi phí phẫu thuật như sau:

 

+ Nếu tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm phổ cập: Trả theo tỷ lệ quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật (Phụ lục 3).

 

+ Nếu tham gia bảo hiểm với số tiền bảo hiểm đặc biệt: DNBH sẽ thanh toán các chi phí hội chẩn, gây mê, hồi sức, mổ (kể cả phí phòng mổ) và các chi phí mổ lại (nếu có) trong vòng 90 ngày sau ca mổ này, nhưng tối đa không vượt quá định mức trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật.

 

– Trường hợp người được bảo hiểm tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả tiền trợ cấp mai táng phí 500.000 VND.

Comments are closed.