Câu hỏi 363: Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật được ký kết thế nào?

Câu hỏi 363: Bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật được ký kết thế nào?

         Trả lời

 

Trên cơ sở Giấy yêu cầu bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm có thể ký kết HĐBH trợ cấp nằm viện và phẫu thuật cho chính mình và cho người phụ thuộc; DNBH sẽ cấp giấy chứng nhận bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm và kèm theo danh sách những người phụ thuộc (nếu có).

 

Trường hợp người tham gia bảo hiểm có giấy yêu cầu bảo hiểm cho tập thể (hợp đồng nhóm) phải kèm theo danh sách các thành viên trong tập thể và những người phụ thuộc của các thành viên này (nếu có yêu cầu), người bảo hiểm sẽ ký HĐBH cho cả tập thể và cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng thành viên trong tập thể và người phụ thuộc (nếu có).

Comments are closed.