Câu hỏi 358: Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật?

Câu hỏi 358:  Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật?

Trả lời

Người được bảo hiểm theo nghiệp vụ bảo hiểm này bao gồm:

– Những người từ 1 tuổi (12 tháng tuổi) đến 65 tuổi.

– Những người trên 65 tuổi đã được bảo hiểm theo nghiệp vụ này ít nhất từ năm 60 tuổi.

DNBH không nhận bảo hiểm cho các đối tượng sau:

– Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

– Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên.

– Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Người được bảo hiểm là người có tên trong giấy yêu cầu bảo hiểm và được DNBH chấp nhận bảo hiểm bằng Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc HĐBH, được hưởng quyền lợi bảo hiểm khi rủi ro được bảo hiểm xảy ra cho người đó.

Phạm vi bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật bao gồm những rủi ro sau đây xảy ra đối với người được bảo hiểm:

– Ốm đau, bệnh tật, thương tật thân thể do tai nạn, thai sản phải nằm viện hoặc phẫu thuật.

– Chết trong trường hợp đang nằm viện hoặc phẫu thuật.

Comments are closed.