Câu hỏi 355: Phí bảo hiểm và trách nhiệm của người được bảo hiểm?

Câu h?i 355: Phí b?o hi?m và trách nhi?m c?a ng??i ???c b?o hi?m?

         Trả lời

Mức phí bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm phải trả cho người bảo hiểm khi giao kết hợp đồng được xác định theo tỷ lệ phí và số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận. Tỷ lệ phí bảo hiểm nghiệp vụ này là 0,03%/ người/ năm.  

Comments are closed.