Câu hỏi 354: Số tiền bảo hiểm thời hạn bảo hiểm và ký kết HĐBH được xác định như thế nào?

Câu hỏi 354: Số tiền bảo hiểm thời hạn bảo hiểm và ký kết HĐBH được xác định như thế nào?

Trả lời

Số tiền bảo hiểm được chia làm nhiều mức (chẵn tới hàng triệu đồng) từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người/vụ để bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn.

Thời hạn bảo hiểm thông thường là 1năm.

Hộ sử dụng điện có yêu cầu tham gia bảo hiểm kê khai đầy đủ vào Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu của người bảo hiểm), kèm theo danh sách những người được bảo hiểm (kể cả thành viên có đăng ký hộ khẩu thường trú và thành viên đăng ký tạm trú dài hạn).

Trên cơ sở Giấy yêu cầu bảo hiểm, người bảo hiểm sẽ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho từng hộ kèm theo danh sách các thành viên được bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm cấp cho từng hộ được coi như HĐBH.

Hiệu lực của HĐBH tai nạn người sử dụng điện bắt đầu từ khi người tham gia bảo hiểm ký kết hợp đồng và có thỏa thuận về việc đóng phí bảo hiểm. Hiệu lực bảo hiểm kết thúc khi hết hạn theo thời gian đã quy định tại hợp đồng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

Comments are closed.