Câu hỏi 352: Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện?

Câu hỏi 352:  Người được bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm tai nạn người sử dụng điện?

Trả lời

Người được bảo hiểm bao gồm các thành viên có đăng ký hộ khẩu thường trú và những người đăng ký tạm trú dài hạn trong các hộ sử dụng điện có đăng ký với cơ quan, cá nhân được phép kinh doanh cung cấp dịch vụ điện trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

DNBH không nhận và không chịu trách nhiệm đối với những người bị bệnh thần kinh, tâm thần.

Comments are closed.