Câu hỏi 351: Số tiền người bảo hiểm trả được chi trả như thế nào?

Câu h?i 351: S? ti?n ng??i b?o hi?m tr? ???c chi tr? nh? th? nào?

         Trả lời

– Nếu người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật từ 81% trở lên do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

Trường hợp người được bảo hiểm bị chết, người thừa kế hợp pháp của họ được nhận tiền bảo hiểm; nếu không có người thừa kế hợp pháp, DNBH sẽ thanh toán chi phí mai táng cho đơn vị hoặc cá nhân đã tổ chức mai táng cho nạn nhân, nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm.

– Nếu người được bảo hiểm bị thương tật dưới 81% do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, DNBH trả tiền tương ứng với tỷ lệ thương tật.

Ngoài ra DNBH còn thanh toán các khoản chi phí sau:   + Chi phí tàu xe đưa nạn nhân đi cấp cứu và đưa về nhà sau khi điều trị.

+ Tiền bồi dưỡng trong thời gian điều trị tại bệnh viện, bệnh xá hoặc điều trị ngoại trú theo quyết định của bác sĩ điều trị, mỗi ngày là 0,3% số tiền bảo hiểm, nhưng không quá 180 ngày.

+ Tiền viện phí cần thiết và hợp lý trong thời gian cấp cứu, điều trị tại bệnh viện hoặc bệnh xá (ngoài khoản chi phí được Nhà nước cấp), quy định không vượt quá 30% số tiền bảo hiểm.

Tổng số tiền người bảo hiểm trả trong bất kỳ trường hợp nào cũng không vượt quá số tiền bảo hiểm.

Trách nhiệm trả tiền bảo hiểm của DNBH cho bên được bảo hiểm không liên quan đến việc xử lý của tòa án hoặc cơ quan có trách nhiệm khác đối với chủ xe, lái xe hoặc những người khác đã gây ra tai nạn.

Mọi tranh chấp có liên quan giữa người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của họ với người bảo hiểm nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được đưa ra tòa án nơi cư trú của người được bảo hiểm để giải quyết.

Comments are closed.