Câu hỏi 350: Bên được bảo hiểm phải gửi hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Câu hỏi 350: Bên được bảo hiểm phải gửi hồ sơ khiếu nại đòi trả tiền bảo hiểm như thế nào?

Trả lời

Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho người bảo hiểm hồ sơ khiếu nại yêu cầu trả tiền bảo hiểm trong vòng một năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.

Những giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm đối với nghiệp vụ bảo hiểm này tương tự trong bảo hiểm tai nạn con người 24/24 (xem câu 27).

Comments are closed.